Vlaamse Regering bepaalt regels erkennings- of omzettingskalender en voorafgaande vergunning

Onlangs bepaalde de Vlaamse Regering in haar voorontwerp van besluit nieuwe regels in het kader van het verlenen van voorafgaande vergunningen voor sommige woonzorgvoorzieningen. Deze nieuwe regels zijn ook van toepassing op woonzorgcentra (WZC) en centra voor kortverblijf (CVK) die voor 1 januari 2014 een voorafgaande vergunning ontvingen en waaraan nog geen erkenningskalender is toegewezen. Voorzieningen die de erkenning willen laten ingaan in de periode 2020-2025 dienen voor 1 januari 2019 een erkenningskalender te bezorgen aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Het Agentschap onderzoekt dan of deze erkenningskalender past binnen de maximale erkenningscapaciteit en de voorziene begrotingskredieten voor het betreffende jaar. Is dat niet het geval, dan past het Agentschap prioriteringscriteria toe.

Omzettingskalender

Daarnaast kunnen initiatiefnemers, indien in hun werkingsgebied op 31 december 2020 minstens 80% van het programmacijfer van de bronzorgvorm zal ingevuld zijn, een omzettingskalender indienen bij het Agentschap met het verzoek om voorafgaande vergunningen waarover zij al beschikken geheel of gedeeltelijk om te zetten in andere woonzorgvormen.

Bekijk de mogelijkheden tot omzetting van voorafgaande vergunning.

Naar aanleiding van de indiening van een erkennings- of omzettingskalender kan tevens verzocht worden om volgende elementen van de voorafgaande vergunningen te wijzigen:

  • De initiatiefnemers
  • De inplantingsplaats binnen het werkingsgebied
  • Samenvoeging van verschillende voorafgaande vergunningen van één of meerdere initiatiefnemers tot één voorafgaande vergunning (uitgezonderd woongelegenheden die behoren tot pilootprojecten)

Wanneer geen erkennings- en/of omzettingskalender voor het vooraf vergunde initiatief wordt ingediend, dan vervalt deze geheel of gedeeltelijk. Wanneer door omstandigheden buiten de wil van de initiatiefnemer om de erkenning of omzetting niet tijdig kan ingaan, kan een uitstel van max. twee jaar gevraagd worden aan het Agentschap.

Bekijk het maximaal aantal te erkennen woongelegenheden in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf voor de periode 2018-2025.

Tot en met 31 december 2025 kunnen geen ontvankelijke aanvragen van voorafgaande vergunningen worden ingediend die een verdere invulling van de programmatie van woonzorgcentra en centra voor kortverblijf impliceren.

De Vlaamse Regering wacht het advies van de Raad van State in voor het hierboven beschreven voorontwerpbesluit, waarna het door de Regering zal behandeld en goedgekeurd worden.