OCMW Beveren: kwaliteitsvolle zorg op élke plaats, op élk moment

OCMW Beveren wil in elk van haar vijf woonzorgcentra op élk moment kwaliteitsvolle zorg bieden. Een transparant en uniform uurroosterbeleid voor alle woonzorgcentra is daarbij cruciaal. Probis ging na hoe efficiënt en consequent OCMW Beveren haar zorgpersoneel inzette, en waar het nog efficiënter kon. ‘Efficiëntie’ was daarbij een gelaagd begrip. Warme, kwalitatieve zorg met oog voor bewonerstevredenheid én medewerkersbetrokkenheid was immers dé ambitie. OCMW-secretaris Filip Thyssen licht toe.

Aanpak

Filip Thyssen: "Probis ging voor elk van de vijf woonzorgcentra na wat het werkvolume was. Daaraan werden dan de gangbare uurroosters afgetoetst. Een analyse met zowel een kwantitatief als een kwalitatief luik."

"De grote uitdaging schuilde immers in het verenigen van zorgkwaliteit, arbeidskwaliteit en een gezonde bedrijfsvoering. Wij beseften immers ten volle dat dit enkel kon door o.m. het werkvolume te spreiden en directe en indirecte zorgtaken beter op elkaar af te stemmen."

Resultaat

"Het resultaat was een praktisch toepasbaar adviesrapport, met aanbevelingen en verbetervoorstellen om tot een evenwichtige werkdruk te komen."

"Tegelijk kregen wij handvatten aangereikt om voortaan steeds de juiste medewerkers, op de juiste momenten, op de juiste plaatsen, het juiste te laten doen."